Chudów – ruiny zamku

Prace wykonane ostatnio na zamku w Chudowie przy wsparciu Stowarzyszenia „Castellum”

Dzięki zaangażowaniu na zamku w Chudowie środków finansowych (w tym także z przekazanego Stowarzyszeniu 1% podatku od osób fizycznych) udało się  wykonać następujące zadania:

– na zamku miały miejsce prace związane z bieżącą konserwacją elementów drewnianych służących poprawie bezpieczeństwa turystów. Należy do nich zaliczyć wymianę niektórych stopnic schodów od strony dziedzińca, wymianę na nowe schodów wejściowych do Muzeum (od strony fosy) oraz całkowitą wymianę schodów przejściowych pomiędzy reliktami budynków, znajdującymi się na dziedzińcu. Dodatkowo wszystkie elementy drewniane pokryte zostały ochronnym impregnatem;

remont kładek (2)

– uporządkowano najbliższe otoczenie zamku, szczególnie część na wschód od niego – wycięto porastające ten teren krzaki, pozbierano zalegające śmieci;

– w celu podniesienia atrakcyjności ekspozycji muzealnej zakupiono gabloty, rozbudowano i zaaranżowano nowe wystawy stałe na zamku: „Tajemnice krypty rodziny von Bally” oraz „Kuchnia na zamku w Chudowie”;

– współorganizowano wystawy czasowe (aranżacja, oprawa techniczna i merytoryczna): „Fajki gliniane z XVIII-wiecznej fabryki w Zborowskiem” oraz „Niezwykłe zabytki, zapomniane podwórza – wystawa grafik i pasteli”;

– współorganizowano i obsługiwano „Noc Muzeów 2015”, podczas której zorganizowane zostały pokazy walk rycerskich oraz nocne zwiedzanie zamku;

SONY DSC

– pomagano przy organizacji imprez historycznych przy zamku (m.in. przygotowanie i prowadzenie konkursów tematycznych, obsługa zwiedzających);

– przyjęto stażystę (nadzór i opieka merytoryczna członków Stowarzyszenia) w ramach projektu „Staże w instytucjach kultury”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury;

– przyjęto praktykantów ­- studentów kierunku Turystyka historyczna, Uniwersytetu Śląskiego (nadzór i opieka merytoryczna członków Stowarzyszenia);

– opracowano i złożono dwa wnioski do MKiDN: program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych (opracowanie wraz z publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków) oraz program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych (modernizacja stałej wystawy muzealnej – nowa aranżacja wystawy „Kafle z zamku w Chudowie” wraz z wydaniem katalogu).

Prace wykonane na zamku w Chudowie we wcześniejszych latach przy wsparciu Stowarzyszenia „Castellum”

Najważniejszym działaniem Stowarzyszenia w Chudowie jest współprowadzenie Muzeum Zamku w Chudowie, polegające na oprowadzaniu turystów, sprzątaniu zamku i wykonywaniu drobnych prac.

Dzięki zaangażowaniu na zamku w Chudowie środków finansowych (w tym także z przekazanego Stowarzyszeniu 1% podatku od osób fizycznych) właścicielowi zamku udało się w 2014 roku wykonać sporo zadań:

– na zamku miały miejsce prace związane z bieżącą konserwacją elementów drewnianych służących poprawie bezpieczeństwa turystów. Należy do nich zaliczyć wymianę niektórych stopnic schodów, dodatkowe wsparcie całej konstrukcji schodów zewnętrznych oraz całkowitą wymianę przejść pomiędzy reliktami budynków, znajdującymi się na dziedzińcu. Dodatkowo wszystkie elementy drewniane pokryte zostały ochronnym impregnatem;

– naprzeciw wieży – nad korytem dawnej fosy, zbudowano drewniany most, którym do wejścia na zamek mogą przechodzić zwiedzający;

dz_chudow

– rozbudowano zamkowe lapidarium – istniejącą już część powiększono o 100%. Dzięki temu możliwe było przeniesienie tu i wyeksponowanie elementów kamieniarki obramień okiennych i drzwiowych, pochodzących zapewne z różnych faz przebudowy zamku, a odkrytych podczas badań archeologicznych (tym samym miało miejsce ich zabezpieczenie przed dotychczasowym, szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych);

– podjęto działania zmierzające do poprawienia atrakcyjności ekspozycji muzealnej. Zaaranżowano na nowo dotychczasowe gabloty i zwiększono zakres tematyczny wystawy. Niezbędne było dokonanie drobnych napraw, w tym oświetlenia. Wykonano również konserwację i scalenie kolorystyczne gipsowego modelu zamku, będącego częścią ekspozycji;

– znacznej poprawie uległo najbliższe otoczenie zamku, szczególnie część na wschód od niego. Porastające ten teren krzaki zostały wycięte, a cały teren uporządkowany. Rozplanowano ścieżki spacerowe, zbudowano kładki nad rowami oraz miejsca odpoczynku dla spacerowiczów i rowerzystów. Zadbano również o zwiększenie atrakcyjności miejsca poprzez ustawienie tam rzeźb demonów śląskich.

W 2019 roku, dzięki przekazanemu 1% podatku, udało się dofinansować wkład własny do projektu opracowania wyników badań archeologicznych zamku. Efektem zadania, które jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, docelowo będzie wydanie do końca 2020 roku monografii podsumowującej dotychczasowe wyniku badań chudowskiego zamku.

Mamy nadzieję, że doceniając wykonane prace zechcą Państwo przekazać 1% swojego podatku za 2019 rok. W tym celu w odpowiednim miejscu należy wpisać numer KRS Stowarzyszenia „Castellum” – KRS 0000205632 oraz zdefiniować cel: CHUDÓW.